Nalatenschap

nalatenschap, testament en erven

Executeur

 

Wie wordt de executeur of volmachtige om de nalatenschap te regelen? Bij echtparen is de langstlevende meestal degene die de nalatenschap afhandelt. Overlijdt een weduwe of weduwnaar, dan neemt vaak een kind deze taak op zich. De erfgenamen kunnen gezamenlijk hun broer of zus een volmacht geven om namens hen de erfenis te beheren. In een boedelvolmacht moeten dan de namen van de erfgenamen en ieders handtekening vermeld staan. De erfgenamen moeten ter legitimatie een fotokopie van hun paspoort of rijbewijs bijsluiten.

Ook kunt u zelf in uw testament een executeur benoemen. Liefst iemand die goed kan organiseren en zowel met cijfers als met mensen overweg kan. Bij grote erfenissen is een professional te overwegen (zoals een notaris, advocaat, accountant of een (financieel) specialist).

Waar moet een volmachtigde o.a. voor zorgen?

  1. De Burgerlijke Stand van de gemeente waar de overledene het laatst woonde moet worden geïnformeerd. De volgende gegevens moeten schriftelijk aan de Burgerlijke Stand worden overlegd:

   ●  geboortedatum en sterfdatum van de overledene.
   ●  namen van kinderen.
   ●  overleggen van een fotokopie van de akte van overlijden.
   ●  een kopie van de overlijdensakte van eventueel overleden kinderen / erfgenamen.
    
  2. Contact opnemen met een notaris voor het aanvragen van een Verklaring van Erfrecht. De gevolmachtigde dient mee te nemen: het bewijs van overlijden, de boedelvolmacht, een uittreksel van de burgerlijke stand en de legalisatie van handtekeningen van de erfgenamen.
    
  3. Fotokopieën van een Verklaring van Erfrecht eventueel sturen naar:
   ●  ABP of andere pensioenfondsen of pensioenverzekeringsmaatschappijen.
   ●  de Sociale Verzekeringsbank (districtskantoor) i.v.m. de AOW.
   ●  de banken waar u rekeningen heeft lopen. De gevolmachtigde mag eventueel noodzakelijke financiële handelingen gaan verrichten.

Benoeming

Iemand die een executeur benoemt om zijn nalatenschap te regelen, mag zelf weten hoeveel bevoegdheden hij de executeur (boedelvolmacht) geeft. De executeur moet altijd het testament volgen. Globaal zijn er drie mogelijkheden:

 • De eerste mogelijkheid is een begrafenisexecuteur benoemen: deze verzorgt uitsluitend de uitvaart van de overledene. Met het afwikkelen van de erfenis heeft de begrafenisexecuteur niets te maken.
 • De tweede mogelijkheid is het benoemen van een beheersexecuteur: deze vorm komt het meest voor. De beheersexecuteur wikkelt de erfenis af in samenspraak met de (andere) erfgenamen. Hiervoor krijgt hij het beheer over de nalatenschap en vertegenwoordigt de erfgenamen.
 • De derde mogelijkheid is de executeur en afwikkelingsbewindvoerder. Deze heeft dezelfde taken en bevoegdheden als de beheersexecuteur, maar is daarnaast ook bewindvoerder. Hij hoeft niet met de erfgenamen te overleggen, maar kan zelfstandig beslissingen nemen.

Wat kunt u vooraf zelf regelen?

 • Maak een overzicht van uw administratie. Noteer de vindplaats van uw polissen, bankgegevens, bankpas, trouwboekje, testament, grafrechten en andere waardepapieren. Vertel een vertrouwenspersoon, familielid of één van uw kinderen waar zij de administratie kunnen vinden.
 • Maak een adressenbestand (bij voorkeur in tweevoud) van familie, kennissen en instellingen zoals verzekeringen, pensioenfonds, notaris, banken, hypotheekbank, SVB (Sociale Verzekerings Bank) en een eventuele belastingconsulent. Zorg ervoor dat deze gegevens altijd correct zijn! Maak altijd fotokopieën van belangrijke stukken.
 • Misschien moet er nog een testament worden opgemaakt waarin langstlevende bepaling is opgenomen? Maak zo nodig een verdelingslijst van sieraden en/of andere waardevolle familiestukken voorzien van datum en uw handtekening.
 • Het is verstandig uw bank- en spaarrekeningen op twee namen te zetten. Bij overlijden van één van de rekeninghouders zullen de betaal- en spaarrekening(en) op twee namen niet worden geblokkeerd.
 • Bespreek vooraf wat u wilt, begraven of cremeren. Bij begraven hebt u de keus: een eigen graf of een graf huren. Onderstaande formulieren kunnen u helpen bij het maken van keuzes. 
Persoonlijke wensen bij uitvaart (.pdf) Persoonlijke wensen bij begrafenis (.pdf) Persoonlijke wensen bij crematie (.pdf)